A allaf i faethu?

Fostering Dad and daughter cleaning car
CCF Can I Foster Actual Page

A allaf i faethu?

Byddwch yn ofalwr maeth rhagorol os ydych yn empathetig, yn amyneddgar ac yn garedig. Ynghyd â chael y bersonoliaeth gywir, mae hefyd yn bwysig cael yr amgylchedd cywir i ofalu am blant a phobl ifanc. Does dim gwahaniaeth os yw'r teulu cyfan yn aros adref, cyn belled â'u bod yn ddiogel ac yn ofalgar. Bydd angen ystafell wely ei hun ar bob plentyn maeth.

Gofynion hanfodol

Mae bod yn ofalwr maeth yn benderfyniad mawr sy'n gofyn am lawer o waith paratoi a meddwl. Dyma rai gofynion cyffredinol i gael eich derbyn fel gofalwr maeth:

 • Rhaid i chi fod yn 21 oed o leiaf.

 • Rhaid i chi fod yn breswylydd yn y DU neu fod â chaniatâd amhenodol i aros yn y wlad.

 • Mae'n rhaid i chi allu darparu ystafell wely sbâr, p'un a yw'ch cartref yn dŷ neu'n fflat, yn y ddinas neu yng nghefn gwlad, wedi'i rentu neu’n gartref yr ydych yn berchen arno.

 • Rhaid i chi fod ar gael bob amser i gefnogi plentyn maeth. Er enghraifft, os bydd tarfu ar yr ysgol, gallai hyn ddigwydd yn ystod y dydd a bydd angen i chi wneud trefniadau i fod yno. Mae hyn fel arfer yn haws i gyplau ei gyflawni nag i ofalwyr sengl, ond mae rhai o’n gofalwyr sengl yn ymdopi llawn cystal os oes ganddynt rwydwaith cymorth sefydlog. 

 • Mae'n ofynnol i chi yrru. Mae rhwydweithiau trafnidiaeth lleol mewn dinasoedd yn aml yn ddibynadwy ac yn gyson, er nid yw hynny cystal yn y maestrefi ac ardaloedd gwledig. 

Dyma ein hawgrymiadau

Er nad yw'n ofynnol, byddai'n fanteisiol pe bai gennych rywfaint o brofiad o ofalu am blant neu o weithio gyda phlant a:

 • Yn amyneddgar. 

 • Yn meddu ar synnwyr digrifwch da

 • Bod yn bositif ac yn frwdfrydig

 • Eisiau cymryd rhan mewn cyrsiau hyfforddi priodol a grwpiau cymorth

 • Gallu darparu agwedd hyblyg

 • Bod yn ymroddedig i gael dylanwad cadarnhaol ar fywydau pobl ifanc

Byddwch yn rhyfeddu at faint o sgiliau trosglwyddadwy sydd gennych eisoes o'ch sgiliau a'ch profiadau bywyd bob dydd!

Alla i faethu os oes gennyf gofnod troseddol?

Nid yw bod â chofnod troseddol o reidrwydd yn eich atal rhag dod yn ofalwr maeth, ond gall ddibynnu ar natur y drosedd a pha mor bell yn ôl y digwyddodd. Bydd angen i ni gynnal asesiad trylwyr o'ch addasrwydd i faethu, a bydd eich cofnod troseddol yn cael ei ystyried fel rhan o'r broses hon.

Mae'n bwysig bod yn onest am unrhyw euogfarnau neu rybuddion troseddol a gawsoch wrth wneud cais i ddod yn ofalwr maeth. Os oes gennych chi gofnod troseddol, bydd angen i'r asiantaeth faethu asesu lefel y risg y gallech ei pheri i'r plant a'r bobl ifanc yn eich gofal.

Mewn rhai achosion, gall rhai mathau o euogfarnau eich gwahardd yn awtomatig rhag dod yn ofalwr maeth, megis euogfarnau am droseddau difrifol fel cam-drin plant, esgeulustod neu drais. Fodd bynnag, caiff pob achos ei asesu ar sail unigol, a bydd y penderfyniad yn seiliedig ar amrywiaeth o ffactorau, gan gynnwys natur y drosedd, pa mor bell yn ôl y digwyddodd, a’r camau yr ydych wedi’u cymryd i fynd i’r afael ag unrhyw faterion.

Mae'n bwysig nodi na fydd cael cofnod troseddol o reidrwydd yn eich atal rhag maethu, ond fe allai effeithio ar eich gallu i faethu rhai mathau o blant neu bobl ifanc. Os ydych yn ansicr a fydd eich cofnod troseddol yn eich atal rhag dod yn ofalwr maeth, dylech gysylltu â'ch asiantaeth neu sefydliad maethu lleol am gyngor.

A all unrhyw beth fy atal rhag dod yn ofalwr maeth?

Mae'n rhesymol bod yn bryderus ynghylch rhywbeth a allai eich gwahardd rhag dod yn ofalwr maeth pan fyddwch yn cyflwyno'ch cais. Cyn belled â'ch bod yn onest trwy gydol eich asesiad ac y gallwch ddarparu amgylchedd diogel a meithringar, anaml y bydd unrhyw resymau a fyddai'n eich atal rhag dod yn ofalwr maeth yn y rhan fwyaf o amgylchiadau.

Fostering Home

Dod yn ofalwr maeth gan Erin

''Mae'r wlad yn ysu am ofalwyr maeth. Fel gofalwr maeth, rwy’n annog pobl i feddwl yn galed am newid eu rôl bresennol a gweld maethu fel newid cadarnhaol yn eu ffordd o fyw. Nid yw'r rôl yn swydd 9-5, ac yn sicr nid yw'n addas i bawb. Oeddech chi'n gwybod nad oes rhaid i chi fod yn gymwys ar gyfer unrhyw beth? Ffordd o fyw glân yw'r cyfan a ofynnwn.''

read more
Welsh FAQ

Cwestiynau cyffredin a ofynnir

Gallwch. Mae gennym lawer o ofalwyr maeth sengl sydd â rhwydwaith cymorth cadarn o deulu a ffrindiau sy'n cynnig cymorth ymarferol ac emosiynol yn ôl yr angen. Mae tîm Calon Cymru Fostering hefyd ar gael bob amser i'ch cefnogi chi, fel na fyddwch chi byth yn teimlo ar eich pen eich hun pan fyddwch chi'n maethu gyda ni. 

Wrth gwrs! Yn Calon Cymru rydym yn falch o gael teulu amrywiol o ofalwyr maeth. Mae’r amrywiaeth hwn yn sicrhau ystod eang o gefndiroedd a phrofiadau a all fod o fudd i’r plant yr ydym yn gofalu amdanynt yng Nghymru.

Ydych chi'n meddwl y gallwch chi newid bywyd plentyn neu berson ifanc lleol sy'n fregus?

Cysylltwch heddiw am sgwrs anffurfiol, gyfeillgar gyda'n cynghorwyr maeth profiadol.

Cysylltu â ni