Arddegwyr

Mae maethu yn aml yn creu delweddau o fabanod a phlant ifanc, ond gofynnir yn aml i ni os yw ein gofalwyr maeth yn gallu darparu lleoliadau i blant hŷn a phobl ifanc. Mae Maethu Arddegwyr yn wasanaeth yr ydym yn falch o'i gynnig. Rydyn ni am annog pobl i ystyried gofalu am arddegwyr yn y tymor byr neu'r tymor hir.

Teenager

Gallai bod yn fodel rôl i bobl ifanc mewn gofal fod yn gam enfawr i ganiatáu iddynt wneud y penderfyniadau cywir yn eu bywydau eu hunain. Gallech fod yn rhan allweddol o’u datblygiad ac yn her yr ydych yn ffynnu arni.

Mae arddegwyr mewn gofal yn aml wedi bod trwy drawma, esgeulustod a chamdriniaeth lle na fyddai trefn a sefydlogrwydd wedi bod yn bresennol wrth dyfu i fyny. Felly, rhaid i’r bobl ifanc hyn gael cyfle i ddatblygu a chael eu meithrin yn gadarnhaol. Dyma ble allwch chi fod o gymorth. Byddwn yn rhoi cymorth i chi drwy gydol eich lleoliadau ac yn neilltuo Gweithiwr cymdeithasol goruchwyliol profiadol i chi, ynghyd â hyfforddiant ac arweiniad cynhwysfawr a fydd yn rhoi'r sgiliau sydd eu hangen arnoch i ymdrin ag achosion cymhleth.

Eich rôl fydd darparu cartref sefydlog ac amgylchedd iach a rhoi dealltwriaeth ac arweiniad iddynt sefydlu ffiniau. Bydd hyn i gyd yn dysgu gwers bywyd hanfodol i arddegwyr i fynd gyda nhw wrth iddynt symud tuag at fod yn oedolion.

Ydych chi'n meddwl y gallwch chi newid bywyd plentyn neu berson ifanc lleol sy'n fregus?

Cysylltwch heddiw am sgwrs anffurfiol, gyfeillgar gyda'n cynghorwyr maeth profiadol.

Cysylltu â ni